Alte Ansichtskarten - Tschechien 05 - Historische Postkarten

Pribram - Chrudim - Vimberka - Tabora - Vsenor - Hradec Kralove

CZ-01 CZ-02 CZ-03 CZ-04 CZ-06
CZ229 Ansichtskarte - Pribram se Svatou Horou - Freiberg in Böhmen Pribram se Svatou Horou - Pibrans - Wallfahrtsort Kloster Svata Hora - Nekladem K. Simona v Pribram (E3959y) gel. 1912 EUR 15,00
CZ248 Postkarte - Pozdrav ze Sv. Hory - Pribram Pozdrav ze Sv. Hory - Pribram - Eckknicke - Gebrauchsspuren  (E3980y) gel. 1905 EUR 6,00
CZ239 Pohled na Pribram - Eisenbahn - Bahnhof - Dopisnice Pohled na Pribram - Sdeleni - Eisenbahn - Bahnhof - Nekladem K. Simona v Pribram (E3970y) gel. EUR 16,00
CZ856 Ansichtskarte - Tschechien - Pribram - Pibrans - Celkovy pohled Pribram - Pibrans - Celkovy pohled - Verlag K. Zunova Praha - Briefmarke entfernt (E51101) gel. 1934 EUR 8,00
CZ1395 Ansichtskarte - Pribram - Brezove Hory Pribram - Brezove Hory - Annensky dul 1400 m hluboky - Foto-Ansichtskarte - Briefmarke entfernt (E94816y) gel. EUR 12,00
CZ1951 Pribram - Foto-Ansichtskarte Pribram - Foto-Ansichtskarte - Gebrauchsspuren (G45257y) gel. 1954 EUR 7,00
CZ235 Ansichtskarte - Chrudim Chrudim - Nakl. Karel Kohoutek 1911 - Briefmarke entfernt (E3966y) gel. 1911 EUR 9,00
CZ242 Podrav z Vimberka na Sumave - Mestsky sad. Podrav z Vimberka na Sumave - Mestsky sad. - Vimperk - Winterberg - Nakladem Felix Pohla ve Vimberka - Ecken bestossen (E3974y) gel. 1905 EUR 14,00
CZ243 Pozdrav z Tabora - Ansichtskarte Pozdrav z Tabora - Tabor - Verlag M. Mendl-ova v Tabore (E3975y) gel. 1901 EUR 14,00
CZ244 Postkarte - Dopisnice - Pozdrav z Dubu - Sumava Pozdrav z Dubu - Sumava - Helfenburg - Dub u Prachatic - Helfenburk - Farblitho - Nakl. L. Vitovce v Dubu - Knicke (E3976y) gel. 1908 EUR 16,00
CZ245 Pozdrav ze Vsenory - Ansichtskarte Pozdrav ze Vsenory - Nakl. Maxm. Sobotky Vsenory - Rückseite beschrieben 1905 - Eckknick unten rechts (E3977y) * EUR 9,00
CZ247 Pozdrav z Rysina - Dopisnice Pozdrav z Rysina Rakovnik - Rakonitz - Nakl. A. Polanka v Rysina 1904 - Eckknick oben links - fleckig (E3979y) gel. 1904 EUR 9,00
CZ249 Pozdrav z Kublova - Kostel - Celkovy pohled na Kublov Pozdrav z Kublova - Kostel - Celkovy pohled na Kublov - Kublow - Verlag Fot. K. J. Böhm Rakovnik - Eckknick oben rechts unten links (E3981y) gel. 1907 EUR 9,00
CZ250 Postkarte - Pozdrav z Prerova - Prerau - Miroslav Tyrs Pozdrav z Prerova - Prerau - Miroslav Tyrs (Friedrich Tirsch) - Jindrich Fügner (Heinrich Fügner) - Eckknick oben rechts - minimaler Eckschaden unten links - leichte Gebrauchsspuren (E3982y) gel. 1907 EUR 18,00
CZ252 Dopisnice - Svabin - Strelnice Zbiroh - Zbirow - Brauerei Svabin - Strelnice (E3984y) gel. 1905 EUR 28,00
CZ260 Foto-AK - Nachod - Jiraskova chata na Dobrosove u Nachoda Nachod - Jiraskova chata na Dobrosove u Nachoda - Briefmarke entfernt (E3992y) gel. EUR 9,00
CZ264 Foto-AK - Radnice - Radnitz - Kaple s poustevnou z.r. 1736 na Kalvarii Radnice - Radnitz - Kaple s poustevnou z.r. 1736 na Kalvarii - Foto-AK - Briefmarke entfernt (E3997y) gel. 1931 EUR 8,00
CZ265 Smilkov u Votic - Ansichtskarte Smilkov u Votic - Smilkau - Nakl. Jana Villma Smilkove - Briefmarke entfernt (E3998y) gel. 1931 EUR 11,00
CZ266 Foto-AK - Usti nad Orlici - Wildenschwert Usti nad Orlici - Wildenschwert - Foto-AK - leichte Gebrauchsspuren - Briefmarke entfernt (E3999y) gel. 1927 EUR 14,00
CZ268 Ansichtskarte - Krkonose Snezka - Schneekoppe - Riesengebirge Krkonose Snezka - Schneekoppe - Riesengebirge - Briefmarke entfernt (E4501y) gel. EUR 9,00
CZ269 Ansichtskarte - Caslav - Tschaslau Caslav - Tschaslau - Nakl. Jan Vancura Caslav - Briefmarke entfernt (E4502y) gel. EUR 7,00
CZ270 Ansichtskarte - Rakovnik - Rakonitz Rakovnik - Rakonitz - Nakl. Jan Ruzicka Rakovnice - Eckknick oben rechts - Briefmarke entfernt (E4503y) gel. 1917 EUR 9,00
CZ1335 Ansichtskarte - Oschitz - Polzen-Quelle Osecna - Oschitz - Polzen-Quelle - Verlag Franz Richter Oschitz - leichte Gebrauchsspuren (E89557) * EUR 9,00
CZ1874 Postkarte - Schneekoppe - Riesengebirge - Grosser Teich Krkonose Snezka - Schneekoppe - Riesengebirge - Grosser Teich - Foto-AK - Verlag R. Slavik Jablonec (G34570y) * EUR 7,00
CZ1875 Postkarte -  Riesengebirge - Prinz-Heinrich-Baude Krkonose Snezka - Schneekoppe - Riesengebirge - Prinz-Heinrich-Baude - Foto-AK - Verlag R. Slavik Jablonec (G34571y) * EUR 7,00
CZ1876 Postkarte - Schneekoppe - Riesengebirge - Baude Krkonose Snezka - Schneekoppe - Riesengebirge - Baude - Foto-AK - Verlag R. Slavik Jablonec - leichte Gebrauchsspuren (G34572y) * EUR 7,00
CZ1877 Postkarte - Riesengebirge - Kleiner Teich - Hampel-Baude Krkonose Snezka - Schneekoppe - Riesengebirge - Kleiner Teich - Hampel-Baude - Foto-AK - Verlag W. Pfohl Spindelmühle (G34573y) * EUR 7,00
CZ1878 Postkarte - Kleine Schneegrube - Baude - Hohes Rad mit Malhügel Krkonose - Riesengebirge - Kleine Schneegrube - Baude - Hohes Rad mit Malhügel - Verlag Männick & Höckendorf Hirschberg (G34574y) gel. 1911 EUR 7,00
CZ1879 Postkarte - Riesengebirge - Elbfall - Elbfallbaude Krkonose - Riesengebirge - Elbfall - Elbfallbaude - Verlag E. Wagner Söhne Zittau (G34575y) * EUR 9,00
CZ1880 Postkarte - Riesengebirge - Grosse Schneegrube - Baude Krkonose - Riesengebirge - Grosse Schneegrube - Baude - Verlag Silesia Görlitz - Briefmarke entfernt (G34576y) gel. 1912 EUR 7,00
CZ1881 Postkarte - Kozi hibety  - Ziegenrücken Krkonose - Riesengebirge - Kozi hibety  - Ziegenrücken - Verlag R. Slavik Jablonec (G34577y) * EUR 7,00
CZ1882 Postkarte - Moldava - Moldau - Gasthaus zum Fischerhaus Krkonose - Riesengebirge - Moldava - Moldau - Gasthaus zum Fischerhaus Inh. Arthur Dix - Verlag A. Dix Moldau - leichte Gebrauchsspuren (G34578y) * EUR 24,00
         
         

Alle Preise im Versandantiquariat enthalten die MwSt. - hinzu kommen noch die Versandkosten

CZ-01 CZ-02 CZ-03 CZ-04 CZ-06