Alte Ansichtskarten - Tschechien - Zamek - Hrad - Historische Postkarten

Valdek - Mohyla - Choustnik - Zebrak - Leontynsky - Karlstein

CZ138 Postkarte - Valdek - Waldek - Chata - Hrad Valdek Valdek - Waldek - Chata - Hrad Valdek - Nakl. J. Kvech Komarov - Briefmarke entfernt (E3856y) gel. EUR 14,00
CZ952 Postkarte - Cesky raj - Hrad Trosky Cesky raj - Hrad Trosky - Verlag Linhart Turnov (G12360y) gel. 1946 EUR 5,00
CZ154 Hrad Choustnik - Burg Chaußnik im 15 Jahrhundert Hrad Choustnik - Burg Chaußnik im 15 Jahrhundert - Briefmarke entfernt (E3875y) gel. 1934 EUR 5,00
CZ155 Hrady Zebrak a Tocnik - Burg Bettlern - Ansichtskarte Hrady Zebrak a Tocnik - Burg Bettlern - Nakl. V. Müllera Zebrace - Stempelspuren - Briefmarke entfernt (E3876y) gel. 1929 EUR 5,00
CZ176 Ansichtskarte - Leontynsly - Zamek - Kaple Leontynsky - Zamek - Kaple - Verlag Beck & spol. Praha - Briefmarke entfernt (E3897y) gel. EUR 7,00
CZ224 Leontynsky - Zamek - Dopisnice Leontynsky - Zamek - Leontyn - Verlag Beck & spol. Praha (E3954y) gel. EUR 8,00
CZ225 Leontynsky - Zamek Leontynsky - Zamek - Leontyn - Verlag Beck & spol. Praha (E3955y) gel. EUR 7,00
CZ299 Hruby Rohozec - Turnov - Turnau - Foto-AK Hruby Rohozec - Turnov - Turnau - Foto-AK (E5285y) gel. 1924 EUR 7,00
CZ382 Trosky - Foto-AK Trosky - Foto-AK - Verlag J. Bayer Trosky (E20102y) gel. 1926 EUR 7,00
CZ385 Postkarte - Helfenburg - Helfenburk Helfenburg - Helfenburk - Verlag Neumann & Chmelicek - Gebrauchsspuren - Eckknicke - Marke entfernt (E20490y) gel. 1916 EUR 5,00
CZ538 Ansichtskarte - Tschechien - Helfenburg - Helfenburk Helfenburg - Helfenburk - Marke entfernt (E35021) gel. 1921 EUR 5,00
CZ540 Ansichtskarte - Tschechien - Hrad Krivoklat Hrad Krivoklat - Marke entfernt (E35024) gel. EUR 5,00
CZ129 Ansichtskarte - Hrad Krivoklat - Pürglitz Hrad Krivoklat - Pürglitz -Verlag K. Nitsche Krivoklat - Briefmarke entfernt (E3847y) gel. 1922 EUR 18,00
CZ147 Ansichtskarte - Krivoklat - Kostel u sv. Petra Krivoklat - Kostel u sv. Petra - Nakl. K. Nitsche Krivoklat (E3867y) gel. 1910 EUR 8,00
CZ829 Ansichtskarte - Tschechien - Hrad Krivoklat Hrad Krivoklat - Foto-AK - Rückseite beschrieben (E51065) * EUR 6,00
CZ544 Ansichtskarte - Tschechien - Sumava-Susicko - Hrad Rabi 1508 Sumava-Susicko - Hrad Rabi 1508 (E35028) * EUR 5,00
CZ1556 Postkarte - Hrad Rabi - Reliefkarte Hrad Rabi - Reliefkarte (G13946y) gel. 1900 EUR 18,00
CZ545 Tschechien - Zebrak v. Podzimu - Künsrlerkarte Kamil Wiesenberger Zebrak v. Podzimu - Künstlerkarte Kamil Wiesenberger - Marke entfernt (E35029) gel. 1930 EUR 5,00
CZ546 Ansichtskarte - Tschechien - Okor Okor - Marke entfernt (E35030) gel. 1923 EUR 6,00
CZ819 Ansichtskarte - Tschechien - Karlstein - Hrad Karlstein - Hrad - Foto-AK (E51056) * EUR 7,00
CZ549 Ansichtskarte - Tschechien - Zamek Konopiste Zamek Konopiste - Marke entfernt (E35033) gel. 1922 EUR 5,00
CZ550 Ansichtskarte - Tschechien - Zvolensky Zamok Zvolensky Zamok - Marke entfernt (E35034) gel. EUR 5,00
CZ551 Ansichtskarte - Tschechien - Kuks - Reihe der Untugenden - Rada necnosti Kuks - Reihe der Untugenden - Rada necnosti - Mathias v. Braun - Marke entfernt (E35046) gel. 1929 EUR 8,00
CZ552 Ansichtskarte - Tschechien - Trosky Trosky - Marke entfernt (E35047) gel. EUR 7,00
CZ554 Ansichtskarte - Tschechien - Zricenina Kunzvart Zricenina Kunzvart - Marke entfernt (E35050) gel. 1930 EUR 6,00
CZ600 Ansichtskarte - Tschechien - Zvikov - Klingenberg - Soutok Vltavy s Otavou Zvikov - Klingenberg - Soutok Vltavy s Otavou - Kleberreste auf der Rückseite (E34784) gel. 1930 EUR 5,00
CZ727 Ansichtskarte - Tschechien - Zamecek u Plzne Zamecek - u Plzne - stärkere Gebrauchsspuren (E41931) * EUR 5,00
CZ737 Ansichtskarte - Tschechien - Hradu Valdeku Pozdrav z Hradu Valdeku - leichte Gebrauchsspuren (E41941) * EUR 6,00
CZ757 Ansichtskarte - Tschechien - Welhartitz im Böhmerwald - Hard Velhartice na Sumave Welhartitz - im Böhmerwald - Hard Velhartice na Sumave (E45772) gel. 1945 EUR 5,00
CZ1555 Postkarte - Welhartitz - im Böhmerwald - Velhartice Welhartitz - im Böhmerwald - Velhartice - Reliefkarte (G13945y) gel. 1900 EUR 18,00
CZ949 Postkarte - Haznburk - Hasenburg Haznburk - Hasenburg (G24518y) gel. 1945 EUR 7,00
CZ1717 Postkarte - Hrad Loket - Burg Elbogen Hrad Loket - Burg Elbogen - Kettenbrücke - Foto-AK - Verlag J. Wulf Krummau (G21275y) gel. 1930 EUR 7,00
         
         

Alle Preise im Versandantiquariat enthalten die MwSt. - hinzu kommen noch die Versandkosten